Okres realizacji: od 16. 03. 2015 do 15. 11.2015 r

W ramach zawartej umowy wykonujemy renowacje kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 20 013,00 mb kanału, w zakresie średnic od 200/300 do 600/900 technologią CIPP szkło UV- rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, w celu poprawy stanu technicznego istniejących kanałów, ograniczenia infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów ściekowych oraz eksfiltracji ścieków. W zakresie kontraktu wykonamy również renowacje ok. 501 szt. studzienek kanalizacyjnych metodą natrysku odśrodkowego wraz z wymianą włazu oraz ok. 2823 szt. kształtek kapeluszowych celem uszczelnienia włączeń przykanalików do sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji.