Terlan działa w branży inżynierii środowiska od 2004 roku. Firma należy do Grupy Aquanet – jednego z największych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Kadra Terlan to eksperci z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, ale także młody, elastyczny zespół nieustannie szukający nietypowych rozwiązań. Nowoczesny park maszynowy pozwala na pełną efektywność w procesie budowlanym, w tym dobór technologii dostosowanej do stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej.

Drogi Kandydacie, jeżeli chcesz dołączyć do Naszego zespołu, a powyżej nie znalazłeś interesującej Ciebie oferty pracy, prześlij proszę aplikację za pomocą adresu:

praca@terlan.pl z dopiskiem Aplikacja Terlan Sp. z o.o.


Terlan działa w branży inżynierii środowiska od 2004 roku. Firma należy do Grupy Aquanet – jednego z największych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce. Kadra Terlan to eksperci z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, ale także młody, elastyczny zespół nieustannie szukający nietypowych rozwiązań. Nowoczesny park maszynowy pozwala na pełną efektywność w procesie budowlanym, w tym dobór technologii dostosowanej do stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rada Nadzorcza Terlan Sp. z o.o.

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

Wiceprezes Zarządu

Nr ref. DK/VP/072019

Miejsce pracy: Poznań

 

Główne zadania i odpowiedzialności:

Wiceprezes Zarządu  ponosi odpowiedzialność za bieżące oraz długoterminowe wyniki działalności zarządzanych obszarów organizacyjnych, w szczególności ofertowanie, planowanie i realizację kontraktów spółki w zakresie wykonawstwa i eksploatacji, przygotowanie produkcji oraz utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń.

Kierujący odpowiada za wynik finansowy firmy, współtworzenie i realizację strategii rozwoju firmy,  oraz wsparcie Prezesa Zarządu w kluczowych decyzjach.

Wymagania względem kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa infrastrukturalnego lub kubaturowego, preferowane instalacje sanitarne
 • Min. 10-letni staż pracy w tym min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
  w firmie  o profilu budowlanym
 • Doświadczenie w zarządzaniu  kilkudziesięcioosobowym zespołem
 • Doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu realizacją inwestycji
 • Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata
 • Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na komunikację biznesową

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV), zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenia kandydata o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
 • niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529),
 • braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi
 • niekaralności (oświadczenie własne kandydata)
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIGRAM SA z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji projektu rekrutacyjnego prowadzonego przez BIGRAM SA, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO“).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu prowadzonego przez Terlan sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO“).

Pisemne oświadczenia kandydata dołączane są jako skan własnoręcznie podpisanego pisma.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się  jako skan oryginalnych dokumentów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego). W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

Powyższe oświadczenia i dokumenty powinny zostać przesłane w formie skanów ręcznie podpisanych przez kandydata na adres email:

dk@bigram.pl (w temacie maila prosimy o podanie nr referencyjnego: DK/VP/072019)

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 26/07/2019 do godziny 14:00

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 61 850 13 73