Okres realizacji robót trwał od 09.07.2013r. do 10.12.2013r.

W ramach zawartej umowy wykonano przewiert rurą z żywic poliestrowych GRP DN 1200 o długości 111mb w celu przełączenia istniejącego kolektora ogólnospławnego J800x1200mm w ulicy Pułaskiego do kolektora ogólnospławnego „A” w rejonie ulicy Niskiej, z jednoczesną likwidacją wyłączonego kolektora na długości od komory przełączeniowej do włączenia do kolektora ogólnospławnego „Stara Bogdanka” J1000x1500mm.