Okres realizacji robót trwał od 12.10.2010r. do 30.08.2011r.

W ramach zawartej umowy wykonano: trzy przepompownie ścieków DN1500 każda, kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicach w zakresie od DN160 do DN200 o łącznej długości 7303m, rurociągi tłoczne od przepompowni ścieków z rur PEHD DN90 i DN110 o łącznej długości 3610m wyposażone w komory kontrolne zlokalizowane w studzienkach fi 1000mm, sieć wodociągową zbudowaną metodą przewiertu sterowanego z rur PEHD DN110 o łącznej długości 700m.